Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości we Wrocławiu?

Osoby, które planują zakup lub budowę nieruchomości we Wrocławiu, najczęściej muszą liczyć się z perspektywą regularnego opłacania podatku od nieruchomości. Obowiązkowi temu mogą podlegać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Warto zatem wiedzieć, kiedy płacenie podatku od nieruchomości jest obowiązkiem, a kiedy ma się prawo do korzystania ze zwolnienia.

Nieruchomości we Wrocławiu – co podlega opodatkowaniu?

Podatkiem od nieruchomości we Wrocławiu opodatkowane są:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle (obiekty niebędące budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płaci jej właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty czy posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Należy pamiętać, że obowiązek ten spoczywa zarówno na osobach fizycznych, jak i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych (w tym tych spółkach, które nie posiadają osobowości prawnej).

Podmioty, które ustawowo zobowiązane są do rozliczania podatku od nieruchomości, mają obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz IN-1) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (formularz DN-1).

Podatek od nieruchomości Wrocław. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Dla niektórych typów gruntów lub budynków podatek od nieruchomości we Wrocławiu może nie być naliczany. Jest tak na przykład w przypadku użytków rolnych lub lasów, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatkowi od nieruchomości nie podlegają również grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (z wyjątkiem zbiorników sztucznych lub gruntów pod jeziorami) czy grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości można uzyskać w przypadku takich terenów i obiektów jak:

 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej;
 • grunty stanowiące nieużytki lub zakrzewione i zadrzewione (jeśli nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza);
 • budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych przeznaczone wyłącznie na działalność rolniczą;
 • budynki gospodarcze lub ich części zajęte przeznaczone na działy specjalne produkcji rolnej.
 • grunty będące działkami przyzagrodowymi członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jeżeli spełniają oni przynajmniej jeden z następujących warunków:
 • są inwalidami I lub II grupy;
 • osiągnęli wiek emerytalny;
 • są niepełnosprawnymi o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • są całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolni do samodzielnej egzystencji.

O pozostałych przypadkach, w których można skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, traktuje art. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Warto pamiętać, że każda gmina lub miasto ma prawo udzielać zwolnień przedmiotowych od obciążenia, jakim jest podatek od nieruchomości – Wrocław również dysponuje taką możliwością.

admin